FAQs Agitació i mescla en línia

 • Com puc saber quin agitador necessito pel meu procés de mescla?

  No cal que ho sàpiga vostè, nosaltres ens fem responsables d’oferir l’agitador adequat basant-nos en: l’experiència de 50 anys, els nostres programes de càlcul, la simulació ANSYS i la nostra planta pilot. A VK donem doble garantia als nostres equips de mescla: mecànica i de procés.

 • Què és un agitador en contra rotació?

  És un agitador que disposa de dos sistemes de pales: pales intermèdies i ancora exterior amb rascadors en el mateix eix girant en sentit contrari entre elles. Disposen de motor-reductors independents i són adequats per a productes de viscositat molt alta i processos de mescla, homogeneïtzació i intercanvi tèrmic.

 • Quan es recomana la instal·lació d'un agitador lateral?

  Els agitadors laterals són adequats per a processos simples d’homogeneïtzació i per a productes de baixa viscositat.

 • Quan és necessari l'ús de deflectors?

  Quan treballem amb productes de viscositats baixes o mitjanes i amb agitadors centrats, es produeixen dos fenòmens, el producte gira i es produeix vòrtex de manera que no es genera turbulència ni barreja. La manera d’evitar aquests dos fenòmens és instal·lar deflectors en el tanc. Per a productes de baixa viscositat hi ha l’opció de descentrar l’agitador sense la necessitat d’instal·lar deflectors.

 • Pot Vak Kimsa dissenyar equips per a processos estèrils o asèptics?

  Disposem d’agitadors amb dissenys estèrils o asèptics amb tanques mecàniques adequats a aquestes condicions de treball, acoblaments externs al tanc i acabats superficial gra 320 + electropolit.

 • Com puc fer un procés de mescla sense incorporar aire?

  Treballar al buit ens garanteix un 0% d’aire a la barreja. Treballant atmosfèricament un agitador amb un disseny adequat amb diàmetres de pales grans i velocitats baixes minimitzen l’entrada d’aire. Així mateix treballar a través d’un Mesclador en línia també redueix l’entrada d’aire a la barreja.

 • Quan és necessària la instal·lació d'un mesclador en línia?

  Per a processos de dissolució, dispersió i emulsió, per a grans volums o per a productes de difícil mescla.

 • Quins són els avantatges d'un mesclador en línia?

  Podem destacar fins a 10 avantatges respecte un agitador tradicional:

  • No es formen grumolls.
  • Mínima entrada d’aire.
  • Menor potència que amb un agitador convencional.
  • Flexibilitat en el volum del lot.
  • Un sol mesclador per fabricar sobre diversos dipòsits.
  • Càrrega de components a peu de sòl.
  • Dipòsits exempts de sòlids adherits a les seves parets.
  • Dissolució total de sòlids higroscòpics.
  • Dispersions de baixa granulometria.
  • Emulsions de petita mida de gota.

 • Quines són les diferències entre la fabricació en lots i en continu?

  La fabricació en lots amb un Mesclador en línia es realitza mitjançant un tanc en què el producte recircula sobre el mateix. Per a la fabricació en continu cal tenir estocades les matèries primeres, dosificar-se directament al capçal del mesclador, sortint directament la barreja ja feta en les proporcions necessàries.

 • Com puc evitar que es formin grumolls a la mescla?

  Els Mescladors en línia garanteixen que no es formin grumolls doncs sòlid i líquid entren en contacte just en el punt de mescla, reduint dràsticament els temps de fabricació.

 • Com m'asseguro que el procés de mescla s'efectuarà amb èxit?

  A Vak Kimsa basem l’èxit en la combinació de 4 puntals: l’experiència de 50 anys, els nostres programes de càlcul, la simulació ANSYS i la nostra planta pilot. A Vak Kimsa donem doble garantia als nostres equips de mescla: mecànica i de procés.

 • Pot Vak Kimsa subministrar equips a qualsevol part de món?

  És clar! El nostre mercat és el món. Tenim equips instal·lats en més de 40 països.

 • Ofereix Vak Kimsa la possibilitat de realitzar assistència tècnica remota?

  Si, la tecnologia actual ens permet realitzar assistència tècnica remota entre 1 i 24 hores, depenent de la diferència horària.